What is …

ICMS of Incident & Crisis Management System, is a globally deployed and deployable secured collaborative platform to manage the different stages of crisis and emergency management. ICMS assists all types of authorities and organisations in
 • generating readiness
 • offering real time collaboration
 • enabling limitless data and sensor fusion
 • providing management data and analysis
 
Het ICMS bestek stipuleert de ontwikkeling, levering en het in dienst houden van ICMS gecombineerd aan een pakket van meerdere duizenden gebruikers. Via een verdeelschema wordt er voor gezorgd dat de organisaties en diensten die tussenkomen bij noodsituaties een basispakket aan toegangen hebben. Overheden en andere organisaties kunnen gebruik maken van de kaderovereenkomst om  bijkomende toegangen aan te kopen indien het hen toegewezen aantal onvoldoende is. Andere organisaties (bv. bedrijven) kunnen rechtstreeks contact opnemen met TCD voor hetzij toegang tot ICMS/IBZ (indien ze aan de voorwaarden voldoen) hetzij gebruik van ICMS/COBRA-software. Organisaties die bijkomende toegangen wensen, kunnen deze bestellen en bekomen daarmee een toegang tot het volledige systeem zoals het op dat ogenblik in de IBZ configuratie operationeel is.

BESTELPROCEDURE
 1. Het aanvragen van bijkomende toegangen start u met een e-mail gericht aan icms@ibz.fgov.be In deze mail dient u te vermelden: – de gegevens van uw organisatie, – uw eigen gegevens, – de vraag om bijkomende toegangen tot ICMS te verwerven.
 2. U ontvangt dan van de Cel ICMS van FOD Binnenlandse Zaken een BESTELFORMULIER (of een verklaring waarom u niet in aanmerking komt voor bijkomende toegangen).
 3. U vult dit bestelformulier in en stuurt het naar TWEE adressen: icms@ibz.fgov.be (= FOD Binnenlandse Zaken) EN  admin@icmsystem.be (= TCD).
 4. FOD Binnenlandse Zaken maakt de accounts aan en informeert u over hoe u aan de slag kan met ICMS.
 5. TCD stuurt u vervolgens de factuur.
TECHNISCHE ELEMENTEN
 1. Standaard wordt voorzien in de creatie van een nieuwe toegang op het niveau “gebruiker” (= user). Indien gewenst, kan een toegangsniveau omgezet worden naar een hoger “beheerder” niveau (= administrator) op basis van een simpel verzoek gericht aan icms@ibz.fgov.be.
 2. Het ICMS is gezien de eigenheid van de applicatie, voorbehouden voor officieel en geautoriseerd gebruik. Elke organisatie en elke individuele gebruiker dient er op toe te zien dat alle mogelijke maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van het systeem te waarborgen. Dit houdt onder meer in dat toegangen gecontroleerd worden, dat paswoorden veranderd worden wanneer toegang hebbende personen de organisatie verlaten, dat persoonsgegevens up to date gehouden worden, dat er een strikte paswoordbeveiliging wordt toegepast én dat alle verdachte situaties onmiddellijk worden gemeld aan de helpdesk.

ADMINISTRATIEVE ELEMENTEN
 1. De toegang is een gebruiksrecht van het ICMS platform in de vorm en onder de voorwaarden waarop het op dat ogenblik operationeel is voor de FOD Binnenlandse Zaken, of in een daarvan afwijkende configuratie indien u deel uitmaakt van een organisatie waarvoor een specifieke configuratie bestaat.
 2. De kost voor toegang is een jaarkost die is vastgelegd in het algemeen contract van ICMS. Deze verandert alleen indien hierover afspraken tot wijziging zijn gemaakt tussen IBZ of een andere aanbestedende overheid enerzijds en leverancier TCD anderzijds.
 3. De toegang wordt verleend voor een periode van één jaar rekenend van de dag van activering (365 of 366 kalenderdagen).
 4. Op het einde van elke periode wordt het toegangsabonnement automatisch en stilzwijgend hernieuwd voor eenzelfde periode tenzij het abonnement wordt opgezegd ten laatste 45 kalenderdagen voor het einde ervan, door een e-mail naar de admin @ icmsystem.be te sturen.
 5. Na de stilzwijgende verlenging van het abonnement, kan de gebruiker op elk ogenblik zonder vergoeding het abonnement opzeggen tot uiterlijk 45 kalenderdagen voor het einde van een de nieuwe abonnementsperiode.
 6. De eenzijdige opzegging door de gebruiker/klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze. In de e-mail moet expliciet de benaming vermeld worden van de gebruikersaccount waarop het abonnement van toepassing is. Deze e-mail moet verstuurd zijn vanaf een e-mailadres dat bij TCD is gekend en toebehoort aan een beheerder van de betreffende organisatie.
 7. Indien een gebruiker op ernstige of herhaalde wijze in gebreke blijft zijn contractuele verplichtingen na te komen, ernstige veiligheidsrisico’s veroorzaakt of in geval van verzoek door de bevoegde overheden (bv. FOD IBZ), kan TCD de toegang zonder opzegtermijn of vergoeding afsluiten. Indien TCD de toegang afsluit, wordt het daarop betrekking hebbende abonnement beëindigd en is er geen enkele terugbetaling mogelijk van het abonnementsgeld voor de nog resterende periode.
 8. Indien een toegang ook een opleiding voorziet, is dit één deelname aan een opleidingssessie.